"Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα..."

Κυριακή, 17 Μαΐου 2015

Nεοελληνική Γλώσσα: Η αξιολόγηση της περίληψης

(απόσπασµα από "Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων στο Ενιαίο Λύκειο, Αθήνα 2001")

1. Το περιεχόµενο της περίληψης (12/25)
Θετικά στοιχεία θεωρούνται:
• Η σύλληψη του νοηµατικού κέντρου του κειµένου.
• Η επιλογή των σηµαντικών ιδεών-πληροφοριών του κειµένου.
• Η πληρότητα κατανόησης του κειµένου.
Αδυναµίες στο περιεχόµενο θεωρούνται:
• Αδυναµία κατανόησης ή απόκλιση από το νοηµατικό κέντρο του κειµένου.
• Επιλογή δευτερευουσών ιδεών-πληροφοριών σε βάρος των κύριων- σηµαντικών.
• Η ατελής (µερική) κατανόηση του κειµένου.

2. Η γλώσσα και το ύφος της περίληψης (8/25)
Θετικά στοιχεία θεωρούνται:
• Η χρήση του κατάλληλου ύφους για τη συγκεκριµένη µορφή κειµένου (πληροφοριακό ύφος).
• Η ικανότητα πύκνωσης του κειµένου µέσα από διάφορες τεχνικές (γενίκευση, αναδιατύπωση κτλ.).
• Η ορθή χρήση της γλώσσας στο επίπεδο της ορθογραφίας, της στίξης, της σύνταξης και του λεξιλογίου.
Αδυναµίες στη γλώσσα και το ύφος θεωρούνται:
• Η αξιολόγηση µε την άσκηση άµεσης ή έµµεσης κριτικής-σχολιασµού στις ιδέες-πληροφορίες του κειµένου.
• Η αυτούσια-στείρα µεταφορά λέξεων και φράσεων του αρχικού κειµένου στην περίληψη.
• Οι αποκλίσεις από τους κανόνες της Νεοελληνικής Γραµµατικής και του Συντακτικού της νέας ελληνικής στην ορθογραφία, στη στίξη, στη σύνταξη και στο λεξιλόγιο (επαναλήψεις, ασάφειες, έλλειψη ακριβολογίας κτλ.).

3. Η δοµή του περιληπτικού κειµένου (5/25)
Θετικά στοιχεία θεωρούνται:
• Η ικανότητα παρακολούθησης ή αναδιοργάνωσης της δοµής του αρχικού κειµένου και η παρουσίαση µε λογική ακολουθία των βασικών ιδεών.
• Η σύνταξη ενός κειµένου µε οµαλή ροή και συνοχή.
• Η επιτυχής χρήση των διαρθρωτικών λέξεων ή φράσεων. Αδυναµίες στη δοµή θεωρούνται:
• Η τυποποιηµένη µεταφορά της πορείας του αρχικού κειµένου που οδηγεί σε µακροσκελή περίληψη.
• Η άτακτη παράθεση των ιδεών-πληροφοριών του κειµένου.
• Η έλλειψη συνοχής και αλληλουχίας µεταξύ των µερών-προτάσεων της περίληψης. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: